Inicjatywa „SME FEEDBACK” – PRZEDSIĘBIORCO WYPOWIEDZ SIĘ

Funkcjonowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na Wspólnym Rynku zależy od jakości przepisów prawa funkcjonującego w Unii Europejskiej. Poprawa jakości tego prawa i jego dostosowanie do oczekiwań uczestników Wspólnego Rynku, w tym do oczekiwań MŚP, możliwe jest m.in. poprzez inicjatywę SME Feedback.

Celem tej inicjatywy jest umożliwienie wypowiadania się przedsiębiorców na temat funkcjonujących lub brakujących rozwiązań prawnych UE, kłopotów z ich wdrażaniem lub niedostosowaniem, interpretacji prawa przez instytucje, utrudnień przy świadczeniu usług w państwach UE oraz na temat jakichkolwiek innych spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej. Wypowiadanie się przedsiębiorców na te tematy możliwe jest poprzez indywidualne zgłaszanie problemów do systemu lub poprzez konsultacje on-line.

Zgłaszanie problemów przedsiębiorców do KE

Mechanizm zgłaszania jest prosty: możesz zgłosić nam problem w związku ze stosowaniem prawa wspólnotowego w działalności Twojej firmy a my wprowadzimy go do bazy danych mechanizmu SME Feedback Komisji Europejskiej.

Informacje wprowadzone do internetowej bazy są wykorzystywane jako materiał do analizy i dyskusji funkcjonującego prawa, jako materiał do opracowania nowych rozwiązań prawnych lub w celu przygotowania pytań i zagadnień do konsultacji on-line.

Aby zgłosić zaistniały problem, skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo lub wypełnij załączony poniżej Formularz i prześlij go mailem na adres: een@arrkonin.org.pl 

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, w celu dalszego prowadzenia sprawy. Jeśli okaże się, że problem można rozwiązać przy pomocy systemu SOLVIT, nasz konsultant pomoże Ci zgłosić tam problem.

Konsultacje on-line

Kolejnym elementem mechanizmu SME – Feedback są ogłaszane przez KE konsultacje on-line. Przedsiębiorca albo działający w jego imieniu ośrodek EEN może wyrazić swoją opinie na tematy związane z prawodawstwem i standardami UE poprzez wypełnienie ankiety on-line. To prosty i nieskomplikowany mechanizm wywierania wpływu na KE.

Aktualne konsultacje

1. Badanie panelowe z udziałem MŚP – mikrodrobiny plastiku, granulaty z tworzyw sztucznych (ankieta dla MŚP)

Komisja Europejska zwraca się do Państwa o opinię na temat ewentualnego nowego prawodawstwa europejskiego. Wymagałoby ono od wszystkich przedsiębiorstw, które produkują, przetwarzają, transportują i przechowują granulaty z tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej przyjęcia dobrych praktyk w celu zapobiegania wydostawania się granulatu z tworzyw sztucznych do środowiska (gleby, wody, powietrza) oraz ograniczania strat granulatu.

Celem niniejszego kwestionariusza jest lepsze zrozumienie możliwego wpływu tego nowego prawodawstwa europejskiego na przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa.

Czym są granulaty z tworzyw sztucznych?
Granulaty z tworzyw sztucznych zostały zdefiniowane w normie ISO 472:2013 jako „mała masa preformowanego materiału do formowania, o stosunkowo jednolitych wymiarach w danej partii, stosowana jako substrat w procesach formowania i wytłaczania”. Do celów tego badania granulat z tworzyw sztucznych obejmuje płatki i proszki pochodzące z materiałów pierwotnych lub pochodzących z recyklingu.

Co oznacza „wydostawanie się i straty” granulatu z tworzyw sztucznych?
„Wydostawanie się” ma miejsce wtedy, gdy granulat z tworzyw sztucznych wydostaje się z pierwotnego zabezpieczenia, np. wydostaje się z opakowania lub podczas procesu przetwarzania. Wydostanie się granulatu nie musi prowadzić do straty do środowiska, np. w przypadku, gdy teren zostanie natychmiastowo oczyszczony.
„Strata” granulatu do środowiska jest konsekwencją nieograniczonego wydostawania się granulatu do środowiska: granulat przedostaje się do gleby, wody lub powietrza i nie zostaje odzyskany.

Komisja oszacowała, że co roku w UE od 134 tys. do 198 tys. ton granulatu z tworzyw sztucznych zostaje straconych do środowiska.

Jakie są dobre praktyki, które mogą pomóc ograniczyć wydostawanie się granulatu i jego strat do środowiska?
Przedsiębiorstwa mogą stosować dobre praktyki w celu ograniczenia wydostawania się i strat granulatu, takie jak poniższe przykłady:

 • Ustanawianie procedury mającej na celu zapobieganie i ograniczanie wydostawania się i strat granulatu. Obowiązki i role pracowników są wyraźnie zdefiniowane.
 • Ustanowienie systemu monitorowania w celu corocznego oszacowania i zgłaszania wszelkich przypadków wydostawania się i strat granulatu.
 • Identyfikacja wszystkich lokalizacji i procesów, w przypadku których istnieje ryzyko wydostawania się i strat granulatu.
 • Przyjęcie procedur dotyczących wydostawania się i strat granulatu podlegają regularnym audytom / certyfikacjom zewnętrznym.
 • Umieszczenie przejrzystych materiałów wizualnych (np. oznakowanie, plakaty) i instrukcji (np. instrukcje szkoleniowe, protokoły w przypadku wydostania się granulatu) w miejscu pracy.
 • Regularne szkolenie całego personelu.
 • Codzienne rutynowe czyszczenie. Sprzęt do czyszczenia jest dostępny we wszystkich odpowiednich miejscach.
 • Zainstalowanie specjalnych urządzeń (np. urządzenia do usuwania kurzu, odkurzacze, filtry).
 • Sprawdzanie i czyszczenie wszystkich samochodów ciężarowych opuszczających obiektu lub wjeżdżające do niego.
 • Sprawdzanie wszystkich opakowań stosowanych do transportu lub przechowywania granulatu w celu uniknięcia uszkodzeń i rozerwania.
 • Użycie jedynie hermetycznych, odpornych na przebicie i szczelnie zamkniętych opakowań (np. zaplombowanych pojemników, sztywnych ośmiokątnych pojemników z tektury wielokrotnego użytku, grubszych plastikowych worków).

W systemie EUsurvey nie trzeba od razu wypełniać ankiety w całości. System ten pozwala na zapisanie podanych odpowiedzi i dokończenie wypełniania ankiety później.

Ankieta jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_Panel_Microplastics_Plastic_pellets lub możliwość pobrania w wersji PDF – na dole strony.
WAŻNE: należy przesłać do nas wersje pdf. Na adres mailowy een@arrkonin.org.pl

Uwaga: Termin na udzielenie odpowiedzi mija 22 lutego 2023 r.

Przypominamy: poprzez ankietę napiszecie Państwo wprost do Komisji Europejskiej!

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy wypełnianiu Ankiety, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: +48 691 016 104

Dziękujemy za wypełnienie Ankiety!

Dziękujemy za udział w kształtowaniu zasad funkcjonowania Wspólnego Rynku!

Ankieta do pobrania w wersji PDF

Skip to content