KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

My, Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4, NIP 665-001-44-93,  REGON 310508690 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się na adres iod@comp-net.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy w celu jej wykonania oraz podczas świadczenia  usług w ramach Projektu Enterprise Europe Network (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz lit. C obowiązek prawny). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli wyrazisz zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych i/lub w celu przesyłania do Ciebie informacji handlowej. W procesach rekrutacyjnych przetwarzamy dane osobowe osób aplikujących na podstawie udzielonej zgody (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku, w którym umowa ustała. W pozostałych przypadkach dane przetwarzane będą zgodnie ze złożonymi oświadczeniami lub terminami określonymi w przepisach szczególnych.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d) prawo do przenoszenia danych;
 5. e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 6. f) prawo do wniesienia sprzeciwu

Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4 lub na adres poczty elektronicznej iod@comp-net.pl

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub/oraz skorzystania z usług ośrodka Enterprise Europe Network.

 1. Odbiorcy danych

Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty biorące udział w programie lub pełniące uprawnienia kontrolne lub koordynatorskie, tj. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechnika Wrocławska oraz właściwe ministerstwo oraz Komisja Europejska. Dostęp do danych mogą mieć również podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO. Mogą to być podmioty związane z obsługą informatyczną  firmy, obsługą prawną lub finansową, a także podwykonawcy działający w ramach naszych zleceń, konsultanci EEN.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że w stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

 1. Twoje dane mogą zostać przesłane do organizacji i państw trzecich wskazanych w programie Enterprise Europe Network (dokładna lista podmiotów wskazana jest na: https://een.ec.europa.eu/about/branches
Skip to content