Komisja Europejska pracuje obecnie nad przeglądem rozporządzenia REACH (rozporządzenia (WE) nr 1907/2006), które służy poprawie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez lepszą i szybszą identyfikację swoistych właściwości substancji chemicznych. Cel ten osiąga się w ramach czterech procesów przewidzianych w rozporządzeniu REACH: rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Jeżeli zechcą Państwo podzielić się swoją opinią, dzięki której zmienione rozporządzenie REACH mogło przynieść jak największe korzyści dla MŚP, zapraszamy do odwiedzenia kwestionariusza.

Termin zamknięcia ankiety: 05 maja 2022 r.

Skip to content